Đa đạng di truyền một số quần thể Trâu nội Việt Nam

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm bước đầu đánh giá đa dạng di truyền 3 quần thể trâu bản địa Việt Nam là Lang Biang (LB, Lâm Đồng), Thanh Chương (TC, Nghệ An) và Bảo Yên (BY, Lào Cai). Mẫu mô tai được thu thập từ 123 cá thể, trong đó: 43 LB, 40 TC, 40 BY và một bộ gồm 16 chỉ thị microsatellite (MS) được sử dụng để phân tích đa dạng di truyền. Kết quả cho thấy trong tổng số 16 MS có 07 MS biểu hiện đa hình ở các quần thể trâu khảo sát. Số lượng alen trung bình của từng MS có đa hình tính trên 3 quần thể trâu khảo sát dao động từ 3,7 alen ở locus BMC1030 đến cao nhất là 7,7 alen ở hai locus CSSM043 và CSSM061. Giá trị trung bình của tần số di hợp mong đợi (He), tần số dị hợp quan sát (Ho) và thông tin đa hình (PIC) lần lượt là 0,743; 0,271 và 0,738. Sự khác biệt di truyền trung bình giữa các quần thể (Fst) và giá trị tổng cận huyết (Fit) lần lượt là 0,0333 và 0,6448. Dựa vào cây phân loài cho thấy từ 3 quần thể trâu chia thành hai nhánh chính, trong đó một nhánh là trâu Lang Biang, nhánh còn lại gồm trâu Thanh Chương và Bảo Yên. Từ các kết quả có thể đi đến kết luận các quần thể trâu bản địa Việt Nam có quan hệ di truyền gần gũi nhau, và sự tách thành hai nhóm phụ giữa trâu TC và BY cần được nghiên cứu để làm sáng tỏ.

Từ khóa: Đa dạng di truyền, trâu nội Việt Nam, trâu đầm lấy, cây phân loài

Chi tiết xem tại đây

Đa đạng di truyền một số quần thể Trâu nội Việt Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn