PHÒNG TỔNG HỢP

Chức năng

- Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Phân Viện về công tác tổ chức, quản lý nhân sự, công tác chính sách chế độ của Nhà nước đối với viên chức và người lao động, công tác an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính, quản trị của Phân Viện.

- Tham mưu và giúp Giám đốc Phân Viện quản lý các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ, quản lý các nguồn vốn, quản lý tài sản, kiểm soát các chi phí hoạt động, thanh quyết toán của Phân Viện, chỉ đạo công tác tài chính kế toán, lập kế hoạch sản xuất và các hoạt động phát triển chăn nuôi trong toàn Phân Viện.

Nhiệm vụ 

* Về tổ chức hành chính:

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu cho Ban giám đốc về thực hiện luật viên chức và lao động

+ Chủ trì xây dựng các đề án, dự thảo về thành lập hoặc giản tán, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc

+ Quy hoạch cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, quản lý sử dụng viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý cấp Viện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 Công tác hành chính, quản trị:

+ Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, quản lý mua sắm trang thiết bị vật tư theo quy định của Nhà nước và Phân viện

+ Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Phân Viện

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Phân Viện;

+ Thực hiện công tác bảo vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan Phân Viện.

Về kế hoạch tài chính:

Công tác kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư sữa chửa, sản xuất tiêu thụ sản phẩm

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Phân Viện vào sản xuất

- Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư cho nghiên cứu khoa học và sản xuất

Công tác tài chính, kế toán:

+Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Phân Viện thực hiện những quy định, chế độ, chính sách và báo cáo trong lĩnh vực tài chính, kế toán;

+ Tham mưu, xây dựng kế hoạch tài chính trình Giám đốc Phân Viện hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

+ Tổ chức quản lý thu chi ngân sách: lập dự toán thu chi, quyết định giao dự toán, phê duyệt dự toán, quyết toán các chương trình đề tài dự án hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học. 

+ Tham gia hội đồng thẩm định tài chính các đề tài dự án

+ Công tác quản lý đầu tư và xây dựng: quản lý quy hoạch sử dụng đất, kiểm tra giám sát các dự án, các nguồn viện trợ 

+ Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất dịch vụ, tài sản công 

Nhân lực

STT 

Họ và Tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

1

Phạm Anh Phong

Cử nhân

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Nhi

Cử nhân

Chuyên viên

3

Đỗ Lan Anh

Cử nhân

Chuyên viên

4

Trương Văn Ánh

Cử nhân

Chuyên viên

5

Hoàng Thị Xuân Nguyên   Kỹ sư

Chuyên viên

6

Trần Cảnh Cử nhân

Kế toán viên

7

Trần Thị Minh 

Cử nhân Kế toán viên
8

Đào Thị Hồng Nga

Cử nhân Kế toán viên
9

Nguyễn Văn Nam

Phổ thông Lái xe
10

Nguyễn Thị Út

Phổ thông Tạp vụ

11

Đỗ Hữu Hùng Phổ thông Bảo vệ
12

Phan Văn Tám

Phổ thông Bảo vệ

13

Đỗ Thị Hoa Phổ thông Nấu ăn

LIÊN KẾT WEBSITE

PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Phòng Tổng hợp

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn