Danh mục bài báo

DANH SÁCH TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM NĂM 2020

DANH SÁCH TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM NĂM 2020

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi Thú Y- Thủy sản

12/28/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 110 THÁNG 4/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 110 THÁNG 4/2020

Tổng số lượng bài đăng: 7 bài, trong đó: 

-Tổng quan: 1 bài

- Di truyền-giống: 1 bài

- Dinh dưỡng và thức ăn: 2

- CNSH và các vấn đề khác: 3

07/10/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 109 THÁNG 3/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 109 THÁNG 3/2020

Tổng số các bài đã đăng: 9 bài trong đó

- Di truyền - giống: 2

- Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi: 2

- CNSH và các vấn đề khác: 5

06/11/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 108 THÁNG 2/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 108 THÁNG 2/2020

Tổng các bài đã đăng trong số 108 tháng 2 năm 2020: 

- Tổng quan: 2

- Dinh dưỡng và thức ăn: 6

05/21/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 107 THÁNG 1/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 107 THÁNG 1/2020

Tổng số lượng đã đăng trong số 107 tháng 2 năm 2020:

- Di truyền giống: 4

- Dinh dưỡng thức ăn: 3

- CNSH và các vấn đề khác: 2

05/21/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 256 THÁNG 4/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 256 THÁNG 4/2020

Trong đó số lượng các bài đã đăng: 

- Di truyền giống: 4

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi: 10

- Chăn nuôi động vật và các vấn đề khác: 3 

- Thông tin khoa học và công nghệ: 1

05/11/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 255 THÁNG 3/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 255 THÁNG 3/2020

Trong đó số lượng bài đã đăng: 

- Di truyền giống vật nuôi: 10

- Dinh dưỡng và thức ăn: 4

- Chăn nuôi động vật và các vấn đề khác: 2

- Thông tin khoa học kỹ thuật: 1

05/11/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 254 THÁNG 2/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 254 THÁNG 2/2020

Trong đó số lượng bài đã đăng: 

- Di truyền giống: 4

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi: 3

- Chăn nuôi động vật và các vấn đề khác: 8

- Thông tin khoa học và công nghệ: 2

05/11/20
Danh mục bài báo

Danh mục bài báo

01/04/19

Danh mục bài báo

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn