Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Thanh Vân

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chất beta-caroten oxi hóa trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con trước và sau khi cai sữa. Giai đoạn 1 của thí nghiệm, 42 ổ đẻ được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 6 nghiệm thức và 7 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại là một ổ đẻ với 10 heo con/ổ, được nuôi chung với heo mẹ trong chuồng nái đẻ. Các nghiệm thức lần lượt là: khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 16ppm. Giai đoạn 2 của thí nghiệm, 360 heo con được chọn từ giai đoạn 1 sẽ tiếp tục bố trí vào giai đoạn 2 của thí nghiệm. Các nghiệm thức trong giai đoạn 2 là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 4 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt về lượng thức ăn tiêu thụ giữa các nghiệm thức ở cả hai giai đoạn (P<0,05). Tăng khối lượng của heo con theo mẹ được cho ăn khẩu phần có bổ sung 16ppm OxC-beta trong khẩu phần tập ăn cao tương đương so với khẩu phần có bổ sung kháng sinh. Trong giai đoạn 2 của thí nghiệm, hệ số chuyển hóa thức ăn của khẩu phần có bổ sung kháng sinh và 8ppm OxC-beta lần lượt là 1,54 và 1,56. Tăng khối lượng hàng ngày của heo cai sữa ở các nghiệm thức lần lượt là 386, 423, 393, 395, 407 và 401 g/con/ngày. Tỉ số đáp ứng miễn dịch S/P có khuynh hướng tăng khi tăng mức bổ sung OxC trong khẩu phần (P>0,05). Qua thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng beta-catoten oxi hóa trong khẩu phần heo con theo mẹ ở mức 16ppm và heo con cai sữa ở mức 8ppm để tăng khả năng sinh trưởng heo con.

Từ khóabeta-caroten, heo con, tăng khối lượng

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn