Khảo sát ảnh hưởng của hỗn hợp bổ sung vỏ măng cụt và tỏi đến khả năng lên men dịch dạ cỏ bằng phương pháp Sinh Khí In Vitro

Nguyễn Thi Hồng Trinh và Metha Wanapat

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp bột vỏ măng cụt (MP) và tỏi (Gar) đến khả năng lên men dịch dạ cỏ của bò thịt. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức bao gồm đối chứng và bổ sung với 3 mức MP (3, 6 và 9% DM ) và 2 mức Gar (0,5 và 1% DM) với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy rằng bổ sung MP và Gar trong khẩu phần làm tăng khả năng sinh khí, khả năng tiêu hóa DM và OM và giảm metan (P<0,05) Tuy nhiên, khẩu phần có bổ sung với lượng MP thấp (3%MP) thì khả năng sinh khí, NH3-N, a xit propionic và giảm thải khí metan tốt hơn ở mức bổ sung cao (6% và 9%MP), trong khi đó không có sự khác nhau giữa 2 mức bổ sung 6% và 9%MP. Axit béo bay hơi tổng số, khả năng tiêu hóa DM và OM khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa 2 mức Gar bổ sung ngoại trừ NH3-N, chúng có hàm lượng cao hơn ở khẩu phần có mức bổ sung Gar thấp hơn. Như vậy khẩu phần bổ sung kết hợp 3%MP và 0,5% Gar cho hiệu quả sinh khí, khả năng tiêu hóa và gi ảm sinh khí metan tốt nhất.

Từ khóa: Vỏ măng cụt, tỏi, sinh khí in vitro, lên men dạ cỏ, bò thịt

Chi tiết

Khảo sát ảnh hưởng của hỗn hợp bổ sung vỏ măng cụt và tỏi đến khả năng lên men dịch dạ cỏ bằng phương pháp Sinh Khí In Vitro

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn