Danh mục phép thử dược công nhận VILAS 1103 của Phòng Thí nghiệm và Phân tích Chăn nuôi

Phòng Thí nghiệm và Phân tích chăn nuôi

Đơn vị chủ quản: Phân viện chăn nuôi Nam bộ

Số VILAS: 1103

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hóa

Phạm vi được công nhận

Tên phòng thí nghiệm:Phòng Thí nghiệm và Phân tích chăn nuôi

Laboratory:Feed Analytical  Laboratory

Cơ quan chủ quản:  Phân viện chăn nuôi Nam bộ

Organization:Institute of Animal Sciences for Southern Viet Nam

Lĩnh vực:Hóa học

Field:Chemical

Chi tiết tại http://www.boa.gov.vn/vi/phong-thi-nghiem-va-phan-tich-chan-nuoi

Download

Danh mục phép thử dược công nhận VILAS 1103 của Phòng Thí nghiệm và Phân tích Chăn nuôi

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn