Ảnh hưởng của độc tố Deoxynivalenol đến năng suất của lợn thịt

Đoàn Vĩnh, Lã Văn Kính

Ảnh hưởng của độc tố Deoxynivalenol đến năng suất của lợn thịt

Chi tiết

Ảnh hưởng của độc tố Deoxynivalenol đến năng suất của lợn thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn