Ảnh hưởng của các mức khoáng vi lượng, vitamin và cân bằng điện giải khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung và Phạm Ngọc Thảo

TÓM TẮT

Tiến hành 02 thí nghiệm trên lợn thịt giống ngoại (Yorkshire x Landrace x Duroc) để xác định ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng, viatmin và cân bằng ch ất điện giải trong khẩu phần tới sức sản xuất và phẩm chất thịt lợn. Thí nghiệm 1 được bố trí ngẫu nhiên trên 120 lợn 70 ngày tuổi gồm 2 nghiệm thức (NT), 4 ô /NT, 15 lợn /ô (NT1; NT2: hàm lượng vitamin trong khẩu phần tương ứng bằng 100% và 200% khuyến cáo NRC, 2012). Thí nghiệm 2 được bố trí ngẫu nhiên 2 yếu tố (yếu tố 1: hàm lượng khoáng, vitamin: 2 mức là 100% khoáng; 100% vitamin và 150% khoáng; 200% vitamin theo khuyến cáo NRC, 2012; yếu tố 2: cân bằng điện giải: 2 mức là cân bằng và không cân bằng) trên 240 lợn 70 ngày tuổi gồm 4 nghiệm thức (NT), 4 ô /NT, 15 lợn /ô. Hàm lượng các chất dinh dưỡng khác đáp ứng theo tiêu chuẩn NRC, 2012 và như nhau giữa các nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng hàm lượng vitamin trong khẩu phần so với khuyến cáo NRC, 2012 đã cải thiện đáng kể tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng nhưng không cải thiện chất lượng thịt. Cân bằng chất điện giải chỉ đạt hiệu quả khi tăng hàm lượng vitamin trong khẩu phần so với khuyến cáo của NRC. 

Từ khóa: vitamin, cân bằng điện giải, khẩu phần, lợn.

Chi tiết

Ảnh hưởng của các mức khoáng vi lượng, vitamin và cân bằng điện giải khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn