Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Lã Văn Kính, Phạm Ngọc Thảo, Vương Nam Trung và Đoàn Vĩnh

Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Chi tiết

Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn