Chọn tạo dòng gà Tàu Vàng để tạo gà thương phẩm

Mục tiêu đề tài:

Chọn tạo dòng trống có khối lượng cơ thể con trống lúc thành thục đạt trung bình trên 2,2 kg và con mái trên 1,55 kg; trưởng thành (1 năm tuổi) trung bình đạt trên 2,5 kg; tiêu tốn thức ăn 3,4-3,6. Chọn tạo dòng mái có năng suất trứng/mái/năm trên 110 quả, tỷ lệ trứng có phôi/trứng ấp 93-95%; tỷ lệ nở bình quân/trứng ấp trên 75%, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3-3,2 kg. Con thương phẩm giữa dòng trống và dòng mái có khối lượng cơ thể lúc 4 tháng tuổi đạt trung bình  trên 1,5 kg con, tiêu tốn thức ăn 3,2-3,5 kg, tỷ lệ thịt xẻ trung bình trên 67%.

Chủ trì: ThS. Trần Văn Tịnh

Thời gian thực hiện: 2011-2014

Kinh phí: 2000 triệu đồng

Mục tiêu đề tài

Chọn tạo dòng trống có khối lượng cơ thể con trống lúc thành thục đạt trung bình trên 2,2 kg và con mái trên 1,55 kg; trưởng thành (1 năm tuổi) trung bình đạt trên 2,5 kg; tiêu tốn thức ăn 3,4-3,6. Chọn tạo dòng mái có năng suất trứng/mái/năm trên 110 quả, tỷ lệ trứng có phôi/trứng ấp 93-95%; tỷ lệ nở bình quân/trứng ấp trên 75%, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3-3,2 kg. Con thương phẩm giữa dòng trống và dòng mái có khối lượng cơ thể lúc 4 tháng tuổi đạt trung bình  trên 1,5 kg con, tiêu tốn thức ăn 3,2-3,5 kg, tỷ lệ thịt xẻ trung bình trên 67%.

Nội dung đề tài:

  • Nghiên cứu chọn tạo dòng trống gà Tàu Vàng.
  • Nghiên cứu chọn tạo dòng Mái gà Tàu Vàng.
  • Đánh giá khả năng sản xuất của gà Tàu Vàng thương phẩm.
  • Đánh giá kết quả chọn tạo giống trong điều kiện sản xuất

Kết quả đạt được: 

  • Đã chọn lọc được dòng trống Tàu vàng có khối lượng cơ thể lúc 19 tuần tăng 8% (1,68kg/mái và 2,4kg/trống) và tăng 5% lúc 1 năm tuổi (2,13kg/mái và 3,15kg/trống). Tại trại giống Phân Viện chăn nuôi Nam bộ, tháng 12/2014 đang theo dõi đàn sinh sản ở tuần đẻ 16 (chọn lúc 19 tuần tuổi được 340 mái và 55 trống)
  • Đã chọn lọc được dòng mái Tàu vàng có năng suất sinh sản tăng >10% (128quả/mái/năm), tăng 5% tỷ lệ trứng có phôi (93-95%) và tỷ lệ ấp nở (79%) và giảm được 6% cho tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng. Tại trại giống Phân Viện chăn nuôi Nam bộ, tháng 12/2014 đang theo dõi đàn sinh sản ở tuần đẻ 16 (chọn lúc 19 tuần tuổi được 378 mái và 75 trống)
  • Con thương phẩm nuôi thịt tăng 4% khối lượng lúc giết mổ (bình quân 1,56 kg/con) có tỷ lệ thịt xẻ 68% (tăng 1,5%) và giảm tiêu tốn thức ăn 9% (3,05kg thức ăn/kg thịt). Với thương phẩm nuôi sinh sản đạt 120 quả/mái/năm (tăng 5%)
  • Đào tạo được  01 thạc sĩ, và công bố được 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Chọn tạo dòng gà Tàu Vàng để tạo gà thương phẩm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn