Văn bản

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

06/26/18
Tiêu chuẩn Việt Nam về TĂCN và phân tích TĂCN

Tiêu chuẩn Việt Nam về TĂCN và phân tích TĂCN

08/02/18
Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong TĂCN

Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong TĂCN

06/14/18
Quy chế chứng nhận cơ sở chăn nuôi đạt VietGAHP

Quy chế chứng nhận cơ sở chăn nuôi đạt VietGAHP

08/02/18
Qui trình thực hành chăn nuôi theo VIetGAHP

Qui trình thực hành chăn nuôi theo VIetGAHP

08/02/18
Quy chế QLKH Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Quy chế QLKH Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

06/14/18
Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

08/02/18
Các biểu mẫu của Viện Chăn Nuôi

Các biểu mẫu của Viện Chăn Nuôi

08/02/18
Thông tư 18/2015/TT-BNN Qui định quản lý nhiệm vụ KHCN

Thông tư 18/2015/TT-BNN Qui định quản lý nhiệm vụ KHCN

08/02/18

Văn bản

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn