Bài báo khoa học Phân Viện

Kết quả nghiên cứu về thức ăn và dinh dưỡng cho trâu, bò tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu về thức ăn và dinh dưỡng cho trâu, bò tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân

06/29/20
Kết quả nghiên cứu về dê, cừu, bò sữa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu về dê, cừu, bò sữa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đinh Văn Cải

06/29/20
Kết quả lai tạo và nuôi dưỡng bê lai hướng thịt tại An Giang

Kết quả lai tạo và nuôi dưỡng bê lai hướng thịt tại An Giang

Phí Như Liễu, Nguyễn Văn Tiến và Hoàng Thị Ngân

TÓM TẮT

Bò cái lai Zebu ở An Giang được gây động dục đồng loạt và gieo tinh nhân tạo nhằm tạo con lai Brahman, Droughtmaster và Red Angus. Tỷ lệ phối giống đậu thai đạt được từ 54,54-75,00% tùy thuộc công thức áp dụng. Bê lai Brahman, lai Red Angus và lai Droughtmaster đạt khối lượng lúc 12 tháng tuổi tương ứng 216,8 kg, 218,5 kg và 228,8 kg. Tỷ lệ nuôi sống của bê lai giai đoạn 0-12 tháng tuổi đạt 98,33%.

Từ khóa: gây động dục đồng loạt, bê lai Brahman, lai Red Angus, lai Droughtmaster

06/29/20
Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức phân chuồng đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum CV. Hamil

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức phân chuồng đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum CV. Hamil

Nguyễn Thị Thủy, Phí Như Liễu và Nguyễn Văn Tiến

ABSTRACT

Effect of spacing and levels fertilizer on yield and quality of Panicum maximum cv. Hamil

Two experiments were conducted at the Ruminant research and Development Center, Binh Duong, from 2017 to 2018 to study effect of 3 different planting densities (experiment 1: 50, 60 and 70 cm) and 3 levels of fertilizer (experiment 2: 30, 40 and 50 ton/ha) on yield and quality of Hamil grass, which should be used a guidelines for Hamil grass growing procedure. Results showed that, the best planting space was 60 cm (28.1 ton/ha), VCK (dry matter) yield 6.0 ton/ha, protein yield 0.67 ton/ha. Hamil grass in the trial gave the highest efficiency with application of 50 ton/ha. The fertilizer application could also improve nutritional quality of Hamil grass, especially it could enhance the content of crude protein. It was therefore recommended to plant Hamil grass with a density of 60cm and levels of fertilizer application of 50 ton/ha.

Key words: Fertilizer, Planting density, Panicum maximum cv. Hamil.

06/29/20
Ảnh hưởng của khẩu phần HHHC được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF

Ảnh hưởng của khẩu phần HHHC được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF

Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Đức Vũ và Ngô Hồng Phượng

ABSTRACT

 The experiment was designed in incidental conjugation method for 20 cross-bred cows HF (Holstein Friesian) with the target of comparing the effects between fermented total mixed ration (FTMR) food rationand the traditional feeding method on milk production. Maize stem, rice bran, cornmeal, groundnut oil cake, sugarcane molasses, beverage residue, cassava residue and concentrate have been used in the experiment. Milk production has been monitored individually every day. Milk quality (dry matter, fat, protein and lactose) has been analyzed with 1 sample/cow by Funke Gerber Lactostar 3510-123303 machine. The results have been shown. The costfor feed (each kg of milk) force sapplied with FTMR and the traditional feeding method considerably reduced (4734 VND in FTMR and 5381 VND in the traditional method). Indicators on feed quantities, milk capacity and quality show no difference between experimented samples and counter samples. Conclude, FTMR can be popularly applied in reality of cow feeding to help peasants to make use of agricultural raw materials in the region and food can be preserved in long time. This method also actively assists us to prepare food source for cows in dry season without any breeding efficiency.

 Key words: Dairy, FTMR, economic benefits, milk yield. 

06/29/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 109 THÁNG 3/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 109 THÁNG 3/2020

Tổng số các bài đã đăng: 9 bài trong đó

- Di truyền - giống: 2

- Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi: 2

- CNSH và các vấn đề khác: 5

06/11/20
THAM SỐ DI TRUYỀN VÀ KHUYNH HƯỚNG DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ DÒNG VỊT V22

THAM SỐ DI TRUYỀN VÀ KHUYNH HƯỚNG DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ DÒNG VỊT V22

Lê Thanh Hải, Dương Xuân Tuyển và Hồ Văn Thế

Tương quan  giữa ba tính trạng khối lượng cơ thể, dài thân và vòng ngực 7 tuần tuổi đều là tương quan thuận. Tương quan di truyền giữa khối lượng cơ thể và độ dài thân là 0.59;  giữa khối lượng cơ thể và vòng ngực là 0.79 và giữa dài thân và vòng ngực là 0.71. Khuynh hướng di truyền cho thấy kết quả chọn lọc bình ổn qua 4 thế hệ, chọn lọc tăng 5,84g/ thế hệ 

06/29/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 108 THÁNG 2/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 108 THÁNG 2/2020

Tổng các bài đã đăng trong số 108 tháng 2 năm 2020: 

- Tổng quan: 2

- Dinh dưỡng và thức ăn: 6

05/21/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 107 THÁNG 1/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 107 THÁNG 1/2020

Tổng số lượng đã đăng trong số 107 tháng 2 năm 2020:

- Di truyền giống: 4

- Dinh dưỡng thức ăn: 3

- CNSH và các vấn đề khác: 2

05/21/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 256 THÁNG 4/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI SỐ 256 THÁNG 4/2020

Trong đó số lượng các bài đã đăng: 

- Di truyền giống: 4

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi: 10

- Chăn nuôi động vật và các vấn đề khác: 3 

- Thông tin khoa học và công nghệ: 1

05/11/20

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn