HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ NĂM 2021

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nghị quyết như sau: 

1.  Về NCKH- chuyển giao TBKT

- Tổng kinh phí đề tài đạt tối thiểu 26 tỷ.

- 05 sản phẩm tiến bộ kỹ thuật được công nhận.

- Đạt tối thiểu 30 bài báo khoa học.

2. Về sản xuất giống và chuyển giao con giống

   Hoàn thành và vượt kế hoạch được giao tối thiểu 10%.

3.  Đào tạo cán bộ, nhân sự

- Hoàn thành đào tạo 02 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ

- Thạc sỹ phải tham gia/chủ trì thực hiện nội dung đề tài và có báo cáo khoa học

4. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

- 100% CBCNV tham gia khám sức khỏe định kỳ (1 lần)

- 100% CBCNV tham gia nghỉ mát hàng năm (1 lần, toàn Phân Viện)

- Thu nhập CBCNV toàn Phân Viện tăng tối thiểu 6% so với năm 2020.

Bên cạnh đó hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân mới nhiệm kỳ 2021-2022. Thông qua danh sách đề cử, tiến hành bỏ phiếu trúng cử ban thanh tra  mới bao gồm 3 đồng chí: 

              - Đ/c Đậu Văn Hải

              - Đ/c Hoàng Thị Ngân

              - Đ/c Phan Văn Sỹ

Bầu đại biểu đi dự Hội nghị CBVC Viện Chăn nuôi năm 2021

- Ban giám đốc Phân Viện: 02 người

- Phòng Khoa học và HTQT: 01 người

- Phòng Kế hoạch Tài chính: 01 người

- Phòng Tổ chức Hành chính: 01 người

- Các Trung tâm: 06 người

Kết húc hội nghị thông qua nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021 với đồng ý 100%CBCNV tham dự.

Một số hình ảnh hội nghị

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ  NĂM 2021  HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ  NĂM 2021

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ  NĂM 2021 HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ  NĂM 2021

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ NĂM 2021

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn