Tương quan giữa các tính trạng thân thịt của vịt chuyên thịt SM

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích tương quan giữa các tính trạng năng suất thịt từ 100 vịt chuyên thịt SM mổ khảo sát tại trại vịt giống Vigova từ 2014 đến 2018. Phương pháp cân, đo, đếm và tính toán dựa theo mô tả chi tiết của các tác giả Dương Xuân Tuyển (1998). Phương pháp mổ khảo sát và tính các chỉ tiêu năng xuất thịt theo phương pháp của Auaas và Wilke (1978), Bùi Hữu Đoàn và ctv (2011). Phân tích 10 tính trạng với 45 cặp tương quan. Phương pháp phân tích tương quan giữa các tính trạng theo phương pháp phân tích phương sai và hiệp phương sai với phần mềm Minitab 16.2.0. Kết quả phần lớn giữa các tính trạng có mối tương quan trung bình và yếu, chỉ có 5 cặp tính trạng có mối tương quan chặt chẽ đó là tương quan giữa tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ cơ ức (r = 0,92); giữa tỷ lệ thịt ức và vòng ngực (r = 0,70), tỷ lệ thịt ức và dày ức (r = 0,88), giữa tỷ lệ cơ ức và dày ức (r = 0,92), giữa vòng ngực và dày ức (r = 0,75).

Từ khóa: Vịt chuyên thịt, tương quan, tính trạng thân thịt

Chi tiết xem tại đây

Tương quan giữa các tính trạng thân thịt của vịt chuyên thịt SM

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn