Thư viện

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BLCS ĐẾN NĂNG XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNGTRỨNG Ở GÀ ĐẺ LƯƠNG PHƯỢNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BLCS ĐẾN NĂNG XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNGTRỨNG Ở GÀ ĐẺ LƯƠNG PHƯỢNG

Phạm Công Hải, Nguyễn Thị Phương và Phan Văn Sỹ

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Bio Livestock Clean System(BLSC) đến năng xuất và chất lượng trứng ở gà đẻ được bố trí làm 4 nghiệm thức(NT). NT1(đối chứng) không sử dụng chế phẩm, NT2 sử dụng chế phẩm trộn vào thức ăn, NT3 sử dụng chế phẩm trộn vào chất độn chuồng và NT4 sử dụng chế phẩm trộn vào thức ăn và chất độn chuồng. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của chế phẩm BLCS khi bổ sung vào thức ăn, chất độn chuồng đến năng xuất và chất lượng trứng của gà đẻ đánh giá ở giai đoạn từ tuần 31 đến tuần 38 (tỷ lệ đẻ trứng, tỷ lệ chết, sản xuất trứng, tỷ lệ phôi trứng và lợi ích kinh tế). Kết quả cho thấy việc bổ sung BLCS không ảnh hưởng đến lượng thức ăn của gà đẻ nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng và sản xuất trứng. Tỷ lệ đẻ trứng cao nhất trong tuần 31 là 72,61% ở NT4 . Tỷ lệ tử vong giảm ở nghiệm thức sử dụng chế phẩm là 0,3%; 0,45%; 0,59% so với nghiệm thức đối chứng là 1,97% trong khi tỷ lệ phôi trứng tăng từ 3-6%. Lợi ích kinh tế được cải thiện khoảng 5% khi sử dụng chế phẩm BLCS.

Từ khóa: chế phẩm Bio Livestock Clean System(BLSC),gà đẻ Lương Phưng

08/19/20
GIẢI PHÁP ĐỂ SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN PHỤC VỤ  CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO

GIẢI PHÁP ĐỂ SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO

Phí Như Liễu và Nguyễn Thị Thủy

Cỏ là một loại thức ăn không thể thiếu trong nghành chăn nuôi gia súc nhai lại. Trong những năm qua cùng với sự gia tăng về số lượng đàn gia súc, thì diện tích đồng cỏ cũng tăng dần lên. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nguồn thức ăn xanh chưa tương xứng với tốc độ phát triển của đàn gia súc. Tổng sản lượng cỏ trồng, cây thức ăn chăn nuôi chỉ mới đáp ứng được khoảng 7-10% nhu cầu thức ăn thô xanh cho đàn gia súc, chưa kể tới nhu cầu thức ăn thô xanh của các loại vật nuôi ăn cỏ khác. Do đó, giải pháp chủ lực để đảm bảo tốc độ phát triển của ngành là đảm bảo số lượng và chất lượng của thức ăn chăn nuôi, trong đó thức ăn thô xanh là chủ lực. Ngoài ra, với những nông dân có đất và có điều kiện để phát triển mô hình trồng cỏ và chăn nuôi bò thì đây chính là hiệu quả “kép” mà mô hình đem lại từ cả hai mảng trồng trọt và chăn nuôi

08/19/20
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ GIỐNG DÊ CAO SẢN ĐỂ CẢI TIẾN DI TRUYỀN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DÊ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TRÀ VINH

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ GIỐNG DÊ CAO SẢN ĐỂ CẢI TIẾN DI TRUYỀN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DÊ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TRÀ VINH

Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân

        ABSTRACT

This study was carried out at Duyen Hai distric, Tra Vinh province which had suitable condition for goat husbandry to improve local productivity of goat. Pure Bach Thao goat grown and well adapted to Duyen Hai condition. Alive ratio was very high 94.11-100.00% (from birth to 9 month of age). Body weight was 10.9kg (3 month of age), 16.6kg (6 month of age), and 21.5kg (9 month of age). It was higher than body weight of local goat (10.03-15.38%). Goat male (pure Bach Thao, pure Jumnapari, crossbred between Alpine, Saanen and Bach Thao) and their crossbred  would adapt and develope well at Duyen Hai. Body weight of crossbred was 12.5 kg, 18.5kg, and 25.1kg at 3, 6, 9 month of age. It was 23.66-28.45 % higher than body weight of local goat. The body weight of crossbred between Bach Thao, Jumnapari and local goat was higher 28.68-38.78% than local goat. So that Bach Thao and Jumnapari goat should be use to improve productivity of local goat.

08/19/20
Effect of oxidized β- carotene-oxygen copolymer compounds on health and performance of pre-and post- weaned pigs

Effect of oxidized β- carotene-oxygen copolymer compounds on health and performance of pre-and post- weaned pigs

Lã Văn Kính, William W. Riley, James G. Nickerson, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thanh Vân, Lã Thị Thanh Huyền và Grham W. Burton. 

 Abstract

The discovery of naturally occurring, biologically active β-carotene-oxygen copolymer compounds in spontaneously oxidized β-carotene has stimulated interest in their potential health benefits. The copolymers, formed in Nature or synthetically by the air-oxidation of β carotene, possess beneficial immune modulating activities that previously had been attributed  to β-carotene itself. Support for these benefits is provided by previous studies showing that supplementation in feed with low parts-per-million levels of copolymer-rich, fully oxidized β-carotene (OxBC) helped reduce the negative impact of subclinical necrotic enteritis in broilers and improved growth in weaned piglets. These findings support the concept that β-carotene-oxygen copolymers help optimize immune function, and provide validation for the effectiveness of this strategy in enhancing animal performance in the absence of in-feed antibiotic. 

08/12/20
Khả năng sinh sản và ưu thế lai của vịt bố mẹ (CT12XCT34)

Khả năng sinh sản và ưu thế lai của vịt bố mẹ (CT12XCT34)

Vũ Đức Cảnh, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Ngọc Dụng, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu Hằng, Phạm Thị Xuân, Khuất Thị Tuyên, Hoàng Đình Trường, Phùng Duy Độ

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản, ưu thế lai của vịt bố mẹ (CT12xCT34) từ 4 dòng vịt chuyên thịt CT1, CT2, CT3, CT4 mới chọn tạo tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình thuộc Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, bằng phương pháp lai kinh tế và bố trí phân lô ngẫu nhiên hoàn toàn một nhân tố. Kết quả cho thấy, khối lượng cơ thể ở 24 tuần tuổi của vịt trống CT12 đạt 4288,67 g, vịt mái CT34 đạt 3323,00 g, năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ đạt 225,36 quả, ưu thế lai về năng suất trứng là 8,19%, tiêu tốn thức ăn (TTTĂ)/10 trứng là 3,98 kg, ưu thế lai về TTTĂ/10 trứng -5,61%, tỷ lệ phôi đạt 93,91%, ưu thế lai về tỷ lệ phôi là 1,24%, số vịt con loại 1/mái là 155,84 con.

Từ khóa: khả năng sinh sản, ưu thế lai, vịt bố mẹ 

07/20/20
Hiệu quả ức chế virus gây bệnh Gumboro của interferon trên gà thực nghiệm

Hiệu quả ức chế virus gây bệnh Gumboro của interferon trên gà thực nghiệm

Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Đăng Quân, Hồ Quảng Đồ

Tóm tắt:

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh Gumboro của interferon gà tái tổ hợp (recombinant chicken interferon, rChIFN) khi sử dụng chỉ mỗi interferton alpha gà (ChIFN-α) hay có sự kết hợp với interferon gamma (ChIFN-γ) được thực hiện trên gà 3 tuần tuổi. Đầu tiên gà được công cường độc với virus Gumboro độc lực cao (1x105 ELD50 mỗi con) bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi; sau 8 giờ xử lý với virus, gà được điều trị bằng cách nhỏ mắt và nhỏ mũi với rChIFN ứng với 1 trong 6 nhóm nghiệm thức. Nhóm sử dụng rChIFN-α 100 µg/con, tỷ lệ gà được bảo hộ là 56,67%, tỷ lệ sống là 93,33%; nhóm sử dụng rChIFN-α 100 µg/con kết hợp rChIFN-γ (1 µg/con) tỷ lệ gà được bảo hộ là 70,00%, tỷ lệ sống là 93,33%; nhóm sử dụng rChIFN-α 10 µg/con tỷ lệ gà được bảo hộ là 36,67%, tỷ lệ sống là 80,00%; nhóm sử dụng rChIFN-α 10 µg/con kết hợp rChIFN-γ (1 µg/con) tỷ lệ gà được bảo hộ là 53,33%, tỷ lệ sống là 86,67%. Trong khi đó, nhóm đối chứng dương (gà nhiễm virus, không được điều trị), gà không được bảo hộ (tỷ lệ nhiễm bệnh là 100%) và tỷ lệ sống chỉ đạt 60,00%; đối chứng âm (gà không nhiễm virus, không xử lý với rChIFN) gà hoàn toàn không nhiễm bệnh và tỷ lệ sống 100%. Kết quả này cho thấy, sử dụng rChIFN-α làm tăng tỷ lệ bảo hộ, tỷ lệ sống khi gà bị nhiễm bệnh Gumboro theo nồng độ sử dụng. Đồng thời sử dụng rChIFN-α kết hợp rChIFN-γ đã làm tăng hiệu quả điều trị so với sử dụng chỉ mỗi rChIFN-α.

Từ khóa: gà, Gumboro, protein tái tổ hợp, rChIFN-α, rChIFN-γ. 

07/20/20
Phân lập một số thực khuẩn thể(Bacteriophages) có khả năng loại trừ vi khuẩn E.coli  gây bệnh đường hô hấp trên gà

Phân lập một số thực khuẩn thể(Bacteriophages) có khả năng loại trừ vi khuẩn E.coli gây bệnh đường hô hấp trên gà

Daosavanh Keomany, Lưu Huỳnh Anh, Huỳnh Tấn Lộc, Nguyễn Trọng Ngữ

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành  nhằm phân lập và đánh giá khả năng phân giải vi khuẩn E.coli gây bệnh đường hô hấp trên gà của thực khuẩn thể ( bacteriophages) tại các trại gà nòi ở tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Dựa vào các nghiên cứu này có thể sử dụng thực khuẩn thể P.DH.MHH6 và P.Đ.CDD3 thử nghiệm trên gà để đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh dovi khuẩn E.coli gây ra.

07/20/20
Đánh giá khả năng lây bệnh của đơn bào Balantidium coli trên heo con sau cai sữa tại các trang trại thuộc các tỉnh phía Nam

Đánh giá khả năng lây bệnh của đơn bào Balantidium coli trên heo con sau cai sữa tại các trang trại thuộc các tỉnh phía Nam

Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Phạm Huỳnh, Lương Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Tất Toàn 

  TÓM TẮT

 Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định khả năng gây bệnh của Balantidium coli (B.coli) trên heo  con cai sữa thu thập từ thực địa. Tổng số 42 heo con cai sữa có triệu chứng tiêu chảy và triệu chứng tiêu chảy phức hợp với các bệnh khác( rối loạn hô hấp) nghi ngờ có sự xâm nhập của B.coli đã được thu thập để làm vật liệu cho nghiên cứu này. Cả ba phương pháp xét nghiệm (soi tươi, vi thể và PCR) đều có thể xác định được sự hiện diện của B.coli nhưng tần số phát hiện có sự khác nhau giữa cường độ nhiễm. Nghiên cứu này đã xác định khả năng gây bệnh của B.coli trên heo con sau cai sữa thu thập từ thực địa qua đánh giá tỷ lệ nhiễm và khả năng xâm lấn của B.coli.

07/20/20
Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Đinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu trâu và đồng cỏ Sông Bé. Trung tâm được xây dựng năm 1977, trên một vùng đất hoang, rừng thứ sinh xen lẫn những vạt lồ ô và le rậm rạp, nằm cách thị xã Bến Cát khoảng 10km hướng Quốc lộ 13 đi Bình Phước. Địa hình rộng lớn liền khoảnh, dốc vừa và tương đối bằng phẳng nên khả năng thoát nước nhanh. Bài viết này trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu chính về cây cỏ và đồng cỏ của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, Bình Dương từ năm 1990 đến nay.

 

07/17/20
Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh (hỗn hợp) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của bò lai Brahman x Lai Sind

Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh (hỗn hợp) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của bò lai Brahman x Lai Sind

Nguyễn Văn Tiến, Chế Minh Tùng, Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đỗ Văn Quang

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the effects of different concentrate levels on performance of growing crossbred Brahman x Laisind cattle fed with basal diet of rice straw and Guinea grass. Twenty male calves of Brahman x Laisind crossbred, 16.7 months of age and 209.2 kg of live weight (LW), were used. The animals were randomly allocated to each of five treatment diets: a basal diet of rice straw fed ad libitum and Guinea grass fed at 1.2% of LW (T1), or this basal diet supplemented with concentrate at 0.6 (T2), 1.2 (T3), 1.8 (T4) or 2.4% of LW. The result showed that: LW gain increased from 560 g/head/day to 990 g/head/day when concentrate was increased from 0.57% to 1.47% of LW. With increasing amount of concentrate in the diet, the digestibilities of organic matter intake increased from 61,3% to 68,1%.

Key words: crossbred cattle, supplementation, growth rate, digestibility

07/17/20

Thư viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn