Tác động của việc sử dụng 2 dòng đực giống Duroc có tỷ lệ mỡ giắt và khối luợng giết thịt khác nhau đến tỷ lệ mỡ giắt trong thân thịt lợn lai thương phẩm giống ngoại

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Nguyễn Hữu Tỉnh 

Tác ðộng của việc sử dụng 2 dòng ðực giống Duroc có tỷ lệ mỡ giắt và khối luợng giết thịt khác nhau  ðến tỷ lệ mỡ giắt trong than thịt lợn lai  thương phẩm giống ngoại

Chi tiết

Tác động của việc sử dụng 2 dòng đực giống Duroc có tỷ lệ mỡ giắt và khối luợng giết thịt khác nhau đến tỷ lệ mỡ giắt trong thân thịt lợn lai thương phẩm giống ngoại

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn