Sử dụng đực Duroc để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn thịt lợn thương phẩm

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Phạm Tất Thắng

TÓM TẮT

Thí nghiệm này nhằm cải thiện tỷ lệ mỡ giắt (TLMG) trong thăn thịt lợn lai thương phẩm giống ngoại bằng giải pháp sử dụng đực giống Duroc (D). Tổng số 360 lợn lai thương phẩm được tạo thành từ 2 nhóm đực D có TLMG khác nhau: TLMG thấp (D1: 2,98%) và TLMG cao (D2: 4,41%) trên nái F1(Landrace x Yorkshire), Yorkshire và Landrace tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng và Đồng Nai. Kết quả cho thấy TLMG trong thăn thịt lợn thương phẩm từ đực D2 cao hơn so với đực D1 ở các mốc tuổi khác nhau 135 ngày (≈75 kg), 165 ngày (≈100 kg) và 195 ngày tuổi (≈125 kg), cho 3 cặp lai là 2,61-2,73%; 2,92-3,01% và 3,06-3,10% so với 2,43-2,47%; 2,58-2,66% và 2,77-2,79%. Đồng thời, khi tăng tuổi lợn thương phẩm D2LY, D2L và D2Y 165-195 ngày, TLMG tăng lên không đáng kể chỉ 0,09-0,14% nhưng tỷ lệ nạc lại giảm xuống 1-1,3%.

Từ khóa: Mỡ giắt, Duroc, lợn thương phẩm, tỷ lệ thịt nạc.                   

   Chi tiết                              

Sử dụng đực Duroc để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn thịt lợn thương phẩm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn