Sinh trưởng, dày mỡ lưng và chuyển hóa thức ăn của tổ hợp lai lợn đực cuối giữa duroc, pietrain và landrace

Nguyễn Hữu Tỉnh, Trần Văn Hào, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Văn Hợp và Nguyễn Quốc Vũ

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu này là xác định tổ hợp lai tốt nhất trong mỗi cặp lai giữa giống Duroc (D) và Pietrain (P); giữa Duroc (D) và Landrace (L), giữa Pietrain (P) và Landrace (L) trên cơ sở phân tích các thành phần di truyền ảnh hưởng đến tốc độ tăng khối lượng (TKL), dày mỡ lưng lúc 100kg (DML) và chuyển hóa thức ăn (CHTA). Các dữ liệu năng suất cá thể đã được thu thập từ 2011 -2013 tại các cơ sở giống lợn Bình Thắng, Đông Á và Sóc Trăng với tổng số 1.079 cá thể trong các tổ hợp lai (DP, PD, D (PD), P (DP), DL, LD, D (DL), L (DL), PL, LP, P (PL), L (PL) và 1.605 cá thể thuần D, P và L. Ở cặp lai giữa D và P, tổ hợp lai D (PD) có năng suất cao nhất trên cả ba tính trạng TKL, DML và CHTA tương ứng 738,6 g/ngày, 10,56 mm và 2,67. Ở cặp lai giữa D và L, tổ hợp lai DL cho kết quả khảo sát tốt nhất với sinh trưởng đạt 731,3 g/ngày; dày mỡ lưng 10,63 mm và chuyển hóa thức ăn 2,68. Đối với cặp lai giữa P và L, tổ hợp lai PL cho kết quả khảo sát tốt nhất trên ba tính trạng TKL (691,6 g/ngày), DML (10,06 mm) và CHTA (2,67 kg/kg). Các tổ hợp lai chưa khảo sát thực nghiệm đều có năng suất dự đoán không cao hơn so với các tổ hợp lai đã được khảo sát thực nghiệm.

Chi tiết

Sinh trưởng, dày mỡ lưng và chuyển hóa thức ăn của tổ hợp lai lợn đực cuối giữa duroc, pietrain và landrace

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn