Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

a) Chức năng

Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Phân Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ (KHCN), quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch:

+ Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc Phân Viện phê duyệt chiến lược, các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN, sản xuất kinh doanh các dự án phát triển công nghệ, thông tin, quảng bá các thành tựu khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ của toàn Phân Viện;

+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình KHCN dài hạn để Phân Viện tổng hợp trình Viện;

- Giúp Giám đốc Phân Viện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ và sản xuất kinh doanh của toàn Phân Viện:

+ Tổ chức thẩm định đề cương, dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án được cơ quan thẩm quyền ủy quyền cho Phân Viện;

+ Tham gia với cơ quan quản lý cấp trên thẩm định đề cương, dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài dự án theo quy định của Pháp luật;

+ Tổng hợp các tiêu chuẩn cơ sở và đề nghị Viện ban hành và đề nghị Viện trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam theo quy định của Pháp luật;

+ Chủ trì xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng dịch vụ KHCN, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ của Phân Viện và các đơn vị trực thuộc;

+ Giúp Giám đốc Phân Viện công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN của các đơn vị trực thuộc Phân Viện.

- Hợp tác quốc tế:

+ Tổng hợp chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế (HTQT) của toàn Phân Viện để trình Phân Viện trình Viện phê duyệt;

+ Giúp Giám đốc Phân Viện công tác kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch HTQT đã được Viện phê duyệt;

+ Tham gia đánh giá nghiệm thu các dự án HTQT của Phân Viện.

- Thường trực Hội đồng khoa học của Phân Viện.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Phòng.

- Chủ trì tổng hợp các hoạt động sở hữu trí tuệ của toàn Phân Viện theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân Viện giao.

c. Nhân lực:

STT  

Họ và Tên

Học hàm/Học vị 

Chức vụ

1

Đậu Văn Hải

Thạc sỹ

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thanh Vân

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Bé Thơ

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

4

Phạm Ngọc Thảo Kỹ sư

Nghiên cứu viên

5

Lê Bá Chung Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

6

Trần Vũ

Thạc sỹ Nghiên cứu viên
7

Nguyễn Thị Anh

Cử nhân Nghiên cứu viên

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế


KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn