Nghiên cứu xác định liều lượng tối ưu của các chế phẩm thảo dược trên gà đẻ

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Chính và Lã Văn Kính

TÓM TẮT

Thí nghiệm nhằm xác định sự ảnh hưởng của các chế phẩm thảo dược (CP3, CP4 và CP5) đến khả năng phòng bệnh hô hấp, một số chỉ tiêu năng suất và chất lượng trứng trên gà đẻ Lương Phượng. Thí nghiệm gồm có 12 lô, mỗi lô 66 con, nuôi trong 3 ô chuồng (22 con/ô x 3 ô, mỗi ô là một lần lặp lại). Tổng gà thí nghiệm là 792 con được nuôi nhốt trong chuồng thông thoáng tự nhiên có đệm lót là trấu. Trong đó lô 1: đối chứng (không bổ sung chế phẩm thảo dược và kháng sinh. Lô 2: bổ sung 100pp m Tylosin. Lô 3: bổ sung 0,2% chế phẩm thảo dược của Trung Quốc ((Yan Wen Qing). Lô 4,5,6: bổ sung CP3 với liều lần lượt là 0,1%, 0,2% và 0,3%. Lô 7,8,9: bổ sung CP4 với liều lần lượt là 0,105%, 0,21% và 0,315%. Lô 10,11 và 12 được bổ sung CP5 với liều lần lượt là 0,16%, 0,32% và 0,48% of CP-5. Thời gian theo dõi 12 tuần. Thức ăn hàng ngày của gà thí nghiệm được điều chỉnh theo tỷ lệ đẻ. Gà mái được cân trước khi thí nghiệm (tuần tuổi 34) và sau khi kết thúc thí nghiệm (tuần tuổi 46). Khối lượng trứng được cân ở tuần tuổi thứ 34, 38, 42 và 46. Chỉ tiêu gà bệnh hô hấp, năng suất trứng, trứng đạt tiêu chuẩn ấp được theo dõi hàng ngày trong suốt thời gian thí nghiệm. Kết quả cho thấy: không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các lô về các chỉ tiêu khối lượng gà mái trước và sau thí nghiệm, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, hệ số chuyển hóa thức ăn, các chỉ tiêu chất lượng trứng và số gà hao hụt. Tuy nhiên, khối lượng trứng và tỷ lệ trứng đạt tiêu chuẩn ấp thì có cải thiện (P<0,05) khi bổ sung các chế phẩm thảo dược. Trong đó, bổ sung CP3 với liều 0,2%, CP4 với liều 0,21% và CP5 ở liều 0,16% là hiệu quả nhất.

 Chi tiết

Nghiên cứu xác định liều lượng tối ưu của các chế phẩm thảo dược trên gà đẻ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn