Nghiên cứu hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Đoàn Đức Vũ, Trần Văn Trưng và Lê Thị Kim Trân

TÓM TẮT

Kết quả đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt ở miền Đông Nam Bộ” (2008 - 2010) đã bước đầu xác định một số công thức chất thay sữa cho bê. Khi bê sử dụng các chất thay sữa này, tăng trọng đạt tương đương với việc sử dụng sữa tươi và chất thay sữa ngoại nhập. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu chảy của bê vẫn còn ở mức khá cao. Thí nghiệm này được tiến hành trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt” (2012 -2014). Mục đích của thí nghiệm nhằm hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê thông qua việc điều chỉnh lại hàm lượng chất béo, lactose trong chất thay sữa và bổ sung probiotic vào chất thay sữa. Một thí nghiệm 2 yếu tố đã được thiết kế với 8 lô, mỗi lô có 8 bê đồng đều nhau về khối lượng lúc bắt đầu thí nghiệm. Yếu tố thứ nhất là có và không c ó bổ sung probiotic và yếu tố thứ hai là hàm lượng (% VCK của chất thay sữa) chất béo, lactose thay đổi 15/42, 20/37, 25/32, 30/27. Bê được nuôi cá thể và cai sữa lúc 90 ngày tuổi. Số lượng sữa tươi được sử dụng là 70kg, trong đó 25 kg sữa đầu và 45 kg sữa thường, tập trung vào 3 tuần đầu tiên. Số lượng chất thay được sử dụng là 180 kg, phân bổ cho 10 tuần tiếp theo. Cỏ xanh và cám hỗn hợp được tập cho ăn từ tuần thứ 3 và cho ăn tự do trong suốt giai đoạn bú sữa. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm tăng trọng, số ngày bê bị tiêu chảy và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của bê. Kết quả cho thấy, đối với chỉ tiêu tăng trọng, có sự ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic, có sự ảnh hưởng của hàm lượng chất béo/lactose và có sự tương tác giữa 2 yếu tố thí nghiệm (P<0,05). Đối với chỉ tiêu số ngày bê bị tiêu chảy, cũng có sự ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic (P<0,05), không có sự ảnh hưởng của hàm lượng chất béo/lactose (P>0,05) nhưng vẫn có sự tương tác giữa 2 yếu tố thí nghiệm (P<0,05). Đối với chỉ tiêu chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng thấy rằng lô thí nghiệm có bổ sung probiotic và hàm lượng chất béo/lactose ở mức 25%/32% có chi phí thấp nhất. Tổng hợp tất cả các chỉ tiêu đi đến kết luận rằng việc bổ sung probiotic có ảnh hưởng tốt đến sự sinh trưởng của bê và hàm lượng chất béo, lactose trong chất thay sữa ở mức 25%, 32% là phù hợp. Khối lượng lúc 90 ngày tuổi đạt 85,3kg, tăng trọng bình quân đạt 546g/con/ngày, số ngày tiêu chảy chỉ ở mức 0,4 ngày/con và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng chỉ là 44.700đồng/kg (thời điểm năm 2012). Kết quả này đã được sử dụng để hoàn thiện công thức chất thay sữa trong quy trình sản xuất chất thay sữa.

Keywords: dairy male calves, milk replacer, probiotic, fat content, daily weight gain

Chi tiết

Nghiên cứu hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn