liên kết di truyền giữa nhóm giống thuần và giống lai trên tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng ở lợn

Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Văn Hợp và Trần Văn Hào

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm ước tính tương quan di truyền giữa đàn giống thuần (Duroc, Pietrain, Landrace) với đàn giống la i F1 (Duroc x Pietrain, Duroc x Landrace, Pietrain x Landrace) trên tính trạng sinh trưởng (T100) và dày mỡ lưng (ML100). Các dữ liệu kiểm tra năng suất cá thể đã được thu thập với đầy đủ hệ phả ở đàn giống thuần và đàn giống lai F1 tại trại giống Bình Thắng, Đông Á và Sóc Trăng từ 2007 đến 2013. Kết quả phân tích thống kê di truyền bằng phương pháp REML trên phần mềm VCE6 cho thấy tương quan di truyền giữa đàn giống thuần và đàn giống lai F1 đều nhỏ hơn 0,80. Các giá trị dao động từ 0,49-0,64 đối với tính trạng T100 và từ 0,31-0,66 đối với tính trạng ML100. Như vậy, có sự hiện diện rõ ràng của tương tác giữa kiểu gen và môi trường ở đàn giống thuần và đàn giống lai F1 trên hai tính trạng khảo sát.

Chi tiết

liên kết di truyền giữa nhóm giống thuần và giống lai trên tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng ở lợn

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn