Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 2771/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/11/2011 và Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT từ sự hợp nhất 2 đơn vị là Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật chăn nuôi thuộc Viện Chăn nuôi và Khối Chăn nuôi thuộc Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, thuộc Viện Chăn nuôi:

- Năm 1979 – 1989 tên là Trạm thực nghiệm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi

- Từ năm 1989 đến 2011: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi

Khối Chăn nuôi – Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam:

- Tiền thân Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam là Viện khảo cứu nông nghiệp Đông Dương.

- Ngày 17/8/1981, hợp nhất cơ sở II của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam và Viện Kỹ thuật nông nghiệp miền Đông Nam Bộ thành Viện Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam (IAS). Khối Chăn nuôi thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam được hình thành trong thời gian này.

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ:

- Tháng 11/2011: Được thành lập trực thuộc Viện Chăn nuôi, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao TBKT Chăn nuôi.

- Tháng 3/2013: Chuyển giao nguyên trạng khối Chăn nuôi trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam sang Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ.

- Tháng 5/2013: Đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT.

Lịch sử thành lập


KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn