kết quả sử dụng 2 dòng đực duroc khác nhau và tuổi giết thịt đến tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt lợn lai thương phẩm

Lê Phạm Đại, Lã Văn Kính, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Hữu Tỉnh, Phạm Sỹ Tiệp, Nguyễn Kim Đoán, Trần Vân Khánh, Trần Văn Hào và Tôn Trung Kiên

TÓM TẮT

Nghiên cứu cải thiện tỷ lệ mỡ giắt dựa trên 312 lợn lai từ 2 dòng Duroc khác nhau: dòng Duroc thường (D1) và dòng chọn theo hướng mỡ giắt (D2) với Landrace, Yorkshire và nái F1 (Landrace x Yorkshire) tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuô i Bình thắng và các trại chăn nuôi tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt của lợn thương phẩm từ nái LY với đực D2 cao hơn với đực D1 tại các thời điểm 135, 165 và 195 ngày tuổi là 2,73%, 2,92% và 3,06% so với với 2,43%, 2,66% và 2,78%,

tương ứng. Tỷ lệ mỡ giắt của lợn thương phẩm từ nái Landrace với đực D2 cao hơn với đực D1 là 2,61%, 3,01% và 3,10% so với 2,44%, 2,60% và 2,79%, tương ứng. Và, tỷ lệ mỡ giắt của lợn thịt từ nái Yorkshire với đực D2 cao hơn với đực D1 là 2,66%, 3,0 0% và 3,09% so với 2,47%, 2,58% và 2,77%, tương ứng. Đồng thời, qua thí nghiệm này, tuổi lợn giết mổ giai đoạn từ 165 -195 ngày ở cả hai nhóm lai thương phẩm có tỷ lệ mỡ giắt tăng nhẹ trong khoảng từ 0,26% đến 0,43%, nhưng tỷ lệ nạc ước tính của thịt xẻ đã giảm từ 0,89% đến 1,32%.

Từ khóa: Tỷ lệ mỡ giắt, dòng đực Duroc, lợn lai thương phẩm, ngày tuổi giết mổ.

Chi tiết

kết quả sử dụng 2 dòng đực duroc khác nhau và tuổi giết thịt đến tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt lợn lai thương phẩm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn