Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng  đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng nuôi có cải thiện tiểu khí hậu từ 8/2015 đến 3/2017 tại huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai. Tổng số lợn thí nghiệm là 360 con sau cai sữa đồng đều về giống, tuổi, khối lượng, chế độ nuôi dưỡng được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên với 20 con lợn sau cai sữa/lô x 2 nghiệm thức x 3 lần lặp lại x 3 lần thí nghiệm. Hai nghiệm thức là chuồng nuôi lợn có nền làm bằng đệm lót sinh học (Lô thí nghiệm) và chuồng nuôi theo phương thức truyền thống-nền xi măng (Lô đối chứng). Kết quả cho thấy: Tăng trọng trung bình và tỷ lệ thành phần thân thịt ở 2 nghiệm thức không có sự khác biệt (Khối lượng xuất chuồng lô thí nghiệm112,68 kg, đối chứng là 112,10 kg). Tuy nhiên, chi phí/kg tăng trọng của lợn nuôi trên đệm lót sinh học chỉ bằng 96,82% so với lợn nuôi theo phương thức truyền thống. Ngoài ra, chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học trong chuồng nuôi có cải thiện tiểu khí hậu không xả nước thải ra môi trường do đó đã góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

Từ khóa: đệm lót sinh học, lợn thương phẩm, hiệu quả sử dụng, môi trường

Chi tiết tại đây

Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn