Dự án cải thiện quản lí phân chuồng tại Việt Nam

Mục tiêu cụ thể: Xác định được hiện trạng quản lí phân chuồng trong chăn nuôi heo tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau đó xác định các chi tiết nhằm triển khai một dự án thí điểm về quản lí phân chuồng tại các địa bàn nghiên cứu theo hướng bền vững.

Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2014)

Địa bàn thực hiện: xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Cơ quan chủ trì dự án: Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Nội dung dự án:
1. Thu thập các thông tin chung của khu vưc điều tra: các số liệu thống kê cơ bản của tỉnh Đồng Nai, của huyện Thống Nhất và khu vực xã Gia Kiệm.
2. Điều tra hiện trạng quản lí chất thải chăn nuôi heo: Điều tra hiện trạng quản lí phân trong chăn nuôi heo tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Chọn 30 hộ chăn nuôi heo với các quy mô chăn nuôi khác nhau (chon ngẫu nhiên để phỏng vấn theo bảng câu hỏi).
3. Hội thảo: tại địa bàn điều tra, dựa vào kết quả điều tra, thảo luận xác định các chi tiết nhằm triển khai một dự án thí điểm tại địa bàn nghiên cứu.

Dự án cải thiện quản lí phân chuồng tại Việt Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn