Digestible energy, starch and cyanide content of sin-dried cassva residue in Vietnam

J. s. Kopinski, La Van Kinh, Doan Vinh, Pham Huynh Ninh and B. Burren

Digestible energy, starch and cyanide content of sin-dried cassva residue in Vietnam

Chi tiết

Digestible energy, starch and cyanide content of sin-dried cassva residue in Vietnam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn