Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormone để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội

ABSTRACT

Brahman heifer imported from Australia at the RRTC had an first detected heat at 23.93 months of age. The weight of the first heat was 286.94 kg. The first gestational age was 24.7 months. Days from calving to first detected heat was 110 days, days from calving to conception  was 131.9 days and the average of calving interval was 417.1 days. The use protocol of CIDR in combination with GnRH and PGF2α is a good option to overcome delayed insemination due to delayed estrus or undetected heat cows.

Chi tiết tại đây

Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormone để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn