Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá bệnh tiêu chảy và hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng nuôi có cải thiện tiểu khí hậu từ 8/2015 đến 3/2017 tại huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai. Tổng số lợn thí nghiệm là 360 con sau cai sữa đồng đều về giống, tuổi, khối lượng, chế độ nuôi dưỡng được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên với 20 con lợn sau cai sữa/lô x 2 nghiệm thức x 3 lần lặp lại x 3 lần thí nghiệm. Hai nghiệm thức là chuồng nuôi lợn có nền làm bằng đệm lót sinh học (Lô thí nghiệm) và chuồng nuôi theo phương thức truyền thống-nền xi măng (Lô đối chứng). Kết quả cho thấy: tỷ lệ bệnh tiêu chảy và hô hấp trên lợn nuôi ở chuồng ĐLSH thấp hơn so với ở chuồng xi măng dao động từ 23,33% đến 25,0% đối với bệnh tiêu chảy và từ 20,0% đến 28,33% đối với bệnh hô hấp, trung bình số ngày lợn bệnh tiêu chảy và hô hấp trên số ngày nuôi ở chuồng ĐLSH thấp hơn so với ở chuồng xi măng là 1,27% và 1,15%. Tăng khối lượng trung bình ở 2 nghiệm thức không có sự khác biệt (Khối lượng xuất chuồng lô thí nghiệm112,68 kg, đối chứng là 112,10 kg). Kết luận rằng chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học trong chuồng nuôi có cải thiện tiểu khí hậu khả năng kháng bệnh tiêu chảy và hô hấp tốt hơn lợn nuôi ở chuồng nền xi măng.

Từ khóa: bệnh tiêu chảy, bệnh hô hấp,  khối lượng cơ thể, đệm lót sinh học, Đồng Nai

Chi tiết tại đây

Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn