Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, bảo tồn nguồn gen vật nuôi, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về chăn nuôi, tham gia đào tạo sau đại học ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Nam Bộ.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về chăn nuôi khu vực Nam Bộ và các địa phương khác thuộc nhiệm vụ của Vin Chăn nuôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học về:

- Nuôi giữ giống gốc, bảo tồn gen , chọn tạo, nhân thuần các giống vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu của vùng

- Xây dựng quy trình, biện pháp kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm, trâu bò, dê cừucác vật nuôi khác;

- Công nghệ sinh học, đa dạng sinh học và tin sinh học trong chăn nuôi;

- Sinh lý, sinh hóa, sinh sản, tập tính vật nuôi và bảo vệ sức khỏe động vật;

- Kinh tế, môi trường chăn nuôi và ảnh hưởng của chăn nuôi đến biến đổi khí hậu trong vùng;

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, chế biến, bảo quản, an toàn vệ sinh thực phẩm chăn nuôi

3. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm 

4. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông về chăn nuôi vùng Nam Bộ. Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân 

5. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi 

6. Tham gia đào tạo thạc sỹ,  tiến sỹ 

7. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành chăn nuôi.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư vào Phân Viện do Bộ trưởng là cấp quyết định đầu tư; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Chức năng - Nhiệm vụ


KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn