Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống và dòng mái) cung cấp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam

Chủ trì: TS. Dương Xuân Tuyển

Thời gian thực hiện: 2011-2014

Ngày nghiệm thu: 08/05/2014

Kinh phí: 2500 triệu đồng

Mục tiêu đề tài:

          Tạo ra 2 òng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống và dòng mái) có năng suất cao hơn 2 dòng V12 và V17 5-7%. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi (nuôi ăn tự do) của dòng trống V22 cao hơn dòng trống V12 5-7%. Năng suất trứn bình quân/42 tuần đẻ của dòng mái V27 cao hơn dòng mái v17 3-5%. Tạo ra tổ hợp lai (vịt bố mẹ và thương phẩm) có năng suất cao, phù hợp với sản xuất tại các tỉnh phía Nam

Nội dung đề tài:

-         Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng trống có khối lượng cơ thể cao.

-         Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng mái có năng suất trứng cao.

-         Nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất các dòng vịt mới tạo ra phục vụ tổ hợp dòng.

-         Khảo sát năng suất của tổ hợp dòng.

Kết quả đạt được: 

-         Chọn tạo được dòng trống V22, số lượng đàn hạt nhân 400 con, có khối lượng cơ thể cao nhất so với các dòng trống khác của trại vịt VIGOVA. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi vịt trống 3,43 kg/con, vịt mái 3,27 kg/con. Sử dụng làm dòng trống trong tổ hợp tạo vịt bố mẹ và thương phẩm cung cấp cho sản xuất.

-         Chọn tạo được dòng mái V27, số lượng đàn hạt nhân 500 con, có năng suất trứng cao nhất hiện nay của trại vịt giống VIGOVA, đạt 210 quả/mái/42 tuần đẻ. Sử dụng làm dòng mái trong tổ hợp sản xuất vịt bố mẹ và thương phẩm cung cấp cho sản xuất.

-         Vịt bố mẹ xuất phát từ các dòng mới tạo ra có năng suất trứng cao, đạt 210 quả/mái/42 tuần đẻ, còn nếu nuôi 45-48 tuần đẻ có thể đạt 225-235 quả/mái là rất cao. Vịt được tạo ra trong điều kiện Việt Nam nên dễ nuôi, phù hợp với điều kiện nuôi trang trại cũng như nông hộ, nuôi nhốt công nghiệp cũng như chăn thả có kiểm soát, đều cho hiệu quả kinh tế cao. Con giống có thể xuất khẩu.

-         Vịt thương phẩm: Tỷ lệ nuôi sống 98%; khối lượng xuất chuồng nuôi nhốt 7 tuần tuổi hoặc nuôi chăn thả 8 tuần tuổi đạt 3,25 kg/con; tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng nếu nuôi nhốt 7 tuần tuổi là 2,46 kg, nuôi chăn thả có kiểm soát 8 tuần tuổi là 2,2 kg. Tỷ lệ thịt xẻ nuôi nhốt 7 tuần tuổi là 70,1%. Vịt dễ nuôi đối với trang trại, nông hộ, cho hiệu quả kinh tế cao, có thể xuất khẩu.

-         Mỗi năm trại vịt giống VIGOVA có thể chuyển giao 150 ngàn con giống bố mẹ giống mới này ra thị trường phía Nam, sản xuất ra 18 triệu con vịt thương phẩm, cho sản lượng thịt 50 ngàn tấn/năm.

-         Đào tạo được 02 thạc sĩ, và công bố được 02  bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống và dòng mái) cung cấp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn