Cải tiến và giảm thiểu khí thải nông nghiệp nhà kính ở Đông Nam Bộ

Loại dự án: Dự án hợp tác quốc tế với Trung tâm nghiên cứu khí thải nhà kính nông nghiệp New Zealand (NZAGRC)

Cơ quan chủ trì: Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Thời gian thực hiện: 8 tháng (tháng 11/2012 đến tháng 6/2013)

Mục tiêu cụ thể: Nâng cao sự hiểu biết đầy đủ về đa dạng hệ thống chăn nuôi ở Đông Nam Á, từ đó xác định những lĩnh vực ưu tiên để cải thiện việc định lượng và giảm thiểu khí thải phi CO2 GHG.

Nhiệm vụ:

- Mô tả các hệ thống chăn nuôi chủ yếu và những khí thải chính liên quan đến chăn nuôi tại lĩnh vực Đông Nam Á.

- Phân tích bộ dữ liệu trên để xác định những lĩnh vực chung và ưu tiên cụ thể trong mỗi nước để cải tiến các ước lượng lượng khí thải.

- Xác định những bước cụ thể và thực tế việc giảm thiểu khí thái trong chăn nuôi được cải tiến hoặc điều chỉnh, nhằm phản ánh tốt hơn các hệ thống trong khu vực và quá trình thực hiện những lĩnh vực ưu tiên, qua đó giảm thiểu sự sai lệch và sự không chắc chắn về các ước lượng khí thải trong khu vực.

Cải tiến và giảm thiểu khí thải nông nghiệp nhà kính ở Đông Nam Bộ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn