Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

  • All resources available to Vietnam (Các nguồn thông tin miễn phí dành cho Việt Nam) http://www.inasp.info/en/network/country/vn/
  • Complementary access program  (Các chương trình truy cập miễn phí khác) http://www.inasp.info/en/training-resources/external/access-initiatives/
  • Free full PDF search engine (Công cụ tìm kiếm các bài viết học thuật toàn văn) http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0
  • Free open access links - Multidisciplinary (Các nguồn thông tin miễn phí đa ngành) http://www.inasp.info/en/training-resources/open-access-resources/multi-disciplinary-resources/
  • Free and Open Access Links - Subject Specific  (Các nguồn thông tin miễn phí theo chủ đề) http://www.inasp.info/en/training-resources/open-access-resources/subject-specific-resources/
  • Free academic journals (Các tạp chí học thuật miễn phí) http://www.inasp.info/en/training-resources/open-access-resources/multi-disciplinary-resources/#Academic%20Journals%20
  • Worldwide Science (Cổng thông tin toàn cầu về các nguồn thông tin khoa học trên các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế) http://worldwidescience.org/

Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn