Bài báo khoa học Phân Viện

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HOÁ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VÀ GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ HIỆU CHỈNH NITƠ CỦA BỘT CÁ TRA LÀM THỨC ĂN CHO GÀ THỊT LÔNG MÀU

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HOÁ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VÀ GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ HIỆU CHỈNH NITƠ CỦA BỘT CÁ TRA LÀM THỨC ĂN CHO GÀ THỊT LÔNG MÀU

Phan Văn Sỹ

ABSTRACT

A trial was conducted on 75 Luong Phuong cecetomized cockerels with an average weight of 675 g/birds to investigate the digestibility of dry matter, fat, nitrogen retention, amino acid profile and nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn) of Tra fish meal and fish meal. The birds were randomly assigned into the metabolic cages for 3 diets with 5 replicates  per each. The diest used in the experiment included: (1)basal diet; (2) Tra fish meal: 80% diet basis + 20% of Trafish meal, and (3) Fishmeal: 80% diet basis + 20% of fish meal . The trial was lasted in 7 days, excreta were collected for3days  after a 4 day adaptation period. The results showed that the digestibility meal in dry matter, crude protein, crude fat of Trafish were 78.06; 79.87; 69.40%, respectively, andthe digestibility of amino acid Lysine, Methionine, Cytine, Threonine and Trytophan  were 85.01; 85.16; 69.22; 80.25 and 77.55%, respectively.The AME values and AMEn for 1 kg of the Trafish meal(91.45% DM) were 2,887 and 2,715 kcal, respectively.

Key words:Digestiblility, poultry, Trafish meal, amino acid and,  metabolizable energy

08/19/20
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BLCS ĐẾN NĂNG XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNGTRỨNG Ở GÀ ĐẺ LƯƠNG PHƯỢNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BLCS ĐẾN NĂNG XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNGTRỨNG Ở GÀ ĐẺ LƯƠNG PHƯỢNG

Phạm Công Hải, Nguyễn Thị Phương và Phan Văn Sỹ

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Bio Livestock Clean System(BLSC) đến năng xuất và chất lượng trứng ở gà đẻ được bố trí làm 4 nghiệm thức(NT). NT1(đối chứng) không sử dụng chế phẩm, NT2 sử dụng chế phẩm trộn vào thức ăn, NT3 sử dụng chế phẩm trộn vào chất độn chuồng và NT4 sử dụng chế phẩm trộn vào thức ăn và chất độn chuồng. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của chế phẩm BLCS khi bổ sung vào thức ăn, chất độn chuồng đến năng xuất và chất lượng trứng của gà đẻ đánh giá ở giai đoạn từ tuần 31 đến tuần 38 (tỷ lệ đẻ trứng, tỷ lệ chết, sản xuất trứng, tỷ lệ phôi trứng và lợi ích kinh tế). Kết quả cho thấy việc bổ sung BLCS không ảnh hưởng đến lượng thức ăn của gà đẻ nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng và sản xuất trứng. Tỷ lệ đẻ trứng cao nhất trong tuần 31 là 72,61% ở NT4 . Tỷ lệ tử vong giảm ở nghiệm thức sử dụng chế phẩm là 0,3%; 0,45%; 0,59% so với nghiệm thức đối chứng là 1,97% trong khi tỷ lệ phôi trứng tăng từ 3-6%. Lợi ích kinh tế được cải thiện khoảng 5% khi sử dụng chế phẩm BLCS.

Từ khóa: chế phẩm Bio Livestock Clean System(BLSC),gà đẻ Lương Phưng

08/19/20
GIẢI PHÁP ĐỂ SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN PHỤC VỤ  CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO

GIẢI PHÁP ĐỂ SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO

Phí Như Liễu và Nguyễn Thị Thủy

Cỏ là một loại thức ăn không thể thiếu trong nghành chăn nuôi gia súc nhai lại. Trong những năm qua cùng với sự gia tăng về số lượng đàn gia súc, thì diện tích đồng cỏ cũng tăng dần lên. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nguồn thức ăn xanh chưa tương xứng với tốc độ phát triển của đàn gia súc. Tổng sản lượng cỏ trồng, cây thức ăn chăn nuôi chỉ mới đáp ứng được khoảng 7-10% nhu cầu thức ăn thô xanh cho đàn gia súc, chưa kể tới nhu cầu thức ăn thô xanh của các loại vật nuôi ăn cỏ khác. Do đó, giải pháp chủ lực để đảm bảo tốc độ phát triển của ngành là đảm bảo số lượng và chất lượng của thức ăn chăn nuôi, trong đó thức ăn thô xanh là chủ lực. Ngoài ra, với những nông dân có đất và có điều kiện để phát triển mô hình trồng cỏ và chăn nuôi bò thì đây chính là hiệu quả “kép” mà mô hình đem lại từ cả hai mảng trồng trọt và chăn nuôi

08/19/20
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ GIỐNG DÊ CAO SẢN ĐỂ CẢI TIẾN DI TRUYỀN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DÊ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TRÀ VINH

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ GIỐNG DÊ CAO SẢN ĐỂ CẢI TIẾN DI TRUYỀN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DÊ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TRÀ VINH

Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân

        ABSTRACT

This study was carried out at Duyen Hai distric, Tra Vinh province which had suitable condition for goat husbandry to improve local productivity of goat. Pure Bach Thao goat grown and well adapted to Duyen Hai condition. Alive ratio was very high 94.11-100.00% (from birth to 9 month of age). Body weight was 10.9kg (3 month of age), 16.6kg (6 month of age), and 21.5kg (9 month of age). It was higher than body weight of local goat (10.03-15.38%). Goat male (pure Bach Thao, pure Jumnapari, crossbred between Alpine, Saanen and Bach Thao) and their crossbred  would adapt and develope well at Duyen Hai. Body weight of crossbred was 12.5 kg, 18.5kg, and 25.1kg at 3, 6, 9 month of age. It was 23.66-28.45 % higher than body weight of local goat. The body weight of crossbred between Bach Thao, Jumnapari and local goat was higher 28.68-38.78% than local goat. So that Bach Thao and Jumnapari goat should be use to improve productivity of local goat.

08/19/20
Effect of oxidized β- carotene-oxygen copolymer compounds on health and performance of pre-and post- weaned pigs

Effect of oxidized β- carotene-oxygen copolymer compounds on health and performance of pre-and post- weaned pigs

Lã Văn Kính, William W. Riley, James G. Nickerson, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thanh Vân, Lã Thị Thanh Huyền và Grham W. Burton. 

 Abstract

The discovery of naturally occurring, biologically active β-carotene-oxygen copolymer compounds in spontaneously oxidized β-carotene has stimulated interest in their potential health benefits. The copolymers, formed in Nature or synthetically by the air-oxidation of β carotene, possess beneficial immune modulating activities that previously had been attributed  to β-carotene itself. Support for these benefits is provided by previous studies showing that supplementation in feed with low parts-per-million levels of copolymer-rich, fully oxidized β-carotene (OxBC) helped reduce the negative impact of subclinical necrotic enteritis in broilers and improved growth in weaned piglets. These findings support the concept that β-carotene-oxygen copolymers help optimize immune function, and provide validation for the effectiveness of this strategy in enhancing animal performance in the absence of in-feed antibiotic. 

08/12/20
Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Đinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu trâu và đồng cỏ Sông Bé. Trung tâm được xây dựng năm 1977, trên một vùng đất hoang, rừng thứ sinh xen lẫn những vạt lồ ô và le rậm rạp, nằm cách thị xã Bến Cát khoảng 10km hướng Quốc lộ 13 đi Bình Phước. Địa hình rộng lớn liền khoảnh, dốc vừa và tương đối bằng phẳng nên khả năng thoát nước nhanh. Bài viết này trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu chính về cây cỏ và đồng cỏ của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, Bình Dương từ năm 1990 đến nay.

 

07/17/20
Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh (hỗn hợp) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của bò lai Brahman x Lai Sind

Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh (hỗn hợp) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của bò lai Brahman x Lai Sind

Nguyễn Văn Tiến, Chế Minh Tùng, Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đỗ Văn Quang

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the effects of different concentrate levels on performance of growing crossbred Brahman x Laisind cattle fed with basal diet of rice straw and Guinea grass. Twenty male calves of Brahman x Laisind crossbred, 16.7 months of age and 209.2 kg of live weight (LW), were used. The animals were randomly allocated to each of five treatment diets: a basal diet of rice straw fed ad libitum and Guinea grass fed at 1.2% of LW (T1), or this basal diet supplemented with concentrate at 0.6 (T2), 1.2 (T3), 1.8 (T4) or 2.4% of LW. The result showed that: LW gain increased from 560 g/head/day to 990 g/head/day when concentrate was increased from 0.57% to 1.47% of LW. With increasing amount of concentrate in the diet, the digestibilities of organic matter intake increased from 61,3% to 68,1%.

Key words: crossbred cattle, supplementation, growth rate, digestibility

07/17/20
Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Tre qua bốn thế hệ

Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Tre qua bốn thế hệ

Bùi Thị Phượng, Đồng Sỹ Hùng và Nguyễn Thị Hiệp

TÓM TẮT

Gà Tre là một trong những giống bản địa của Việt Nam, nổi tiếng bởi sức đề kháng cao và chất lượng thịt, trứng rất thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Để khai thác tối đa tiềm năng giống, đề tài “Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Tre” được thực hiện. Sau 4 thế hệ (TH) chọn lọc đã thu được: độ đồng đều về khối lượng (KL) 8 tuần tuổi của quần thể tăng từ 75% (TH xuất phát-XP) lên 86% (TH3). Khối lượng lúc 8 tuần tuổi được cải thiện: TH3 là 425,8 g/con trống, tăng 130,5g so với THXP và 390,5 g/con mái, tăng 145,3g so với THXP. Đến 15 tuần tuổi, KL gà trống đạt 1.185,6g (THXP là 995,7g) và gà mái đạt 812,1g (THXP là 580,3g). Tuổi đẻ quả trứng đầu và KL trứng khá ổn định qua các TH. Năng suất trứng đến 38 tuần tuổi đã được cải thiện (45,7 quả/mái ở
TH3). Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở/trứng ấp dao động 85,4-88,9 và 75,2-77,8%.

Từ khóa: Giống gà Tre, chọn lọc, gà bản địa, khối lượng cơ thể, năng suất trứng.

07/14/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 110 THÁNG 4/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 110 THÁNG 4/2020

Tổng số lượng bài đăng: 7 bài, trong đó: 

-Tổng quan: 1 bài

- Di truyền-giống: 1 bài

- Dinh dưỡng và thức ăn: 2

- CNSH và các vấn đề khác: 3

07/10/20
SITUATION AND NEW TECHNIQUES ABOUT  BEEF CATTLE FEEDING IN VIETNAM

SITUATION AND NEW TECHNIQUES ABOUT BEEF CATTLE FEEDING IN VIETNAM

Pham Van Quyen

ABSTRACT 

In using fermented total mixed ration (FTMR) in beef cattle production, some study research results concluded that beef cattle use FTMR with available feed ingredients, crop residues for weight gain comparable to traditional ration based on green grass and concentrate. Some available crop residues such as maize stem, sugarcane top, rice bran, corn meal, cassava chip, molasses and groundnut cake can be used to produce FTMR for beef cattle.

Key words: Beef cattle, feeding, hybrids, pure, nutrion, FTMR

 

06/29/20

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn