Ảnh hưởng của việc thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần nuôi gà thịt Lông Màu

Phan Thị Tường Vi, Lã Văn Kính, Trần Quốc Việt 

TÓM TẮT

Mục tiêu của thí nghiệm nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thóc thay thế ngô, với các tỷ lệ thay thế: 0%, 15%, 30%, 45%, 60%, 75%, 90% và 100% thóc trong khẩu phần thức ăn lên tốc độ sinh trưởng của gà nuôi thịt lông màu. Thí nghiệm được tiến hành trên 1440 con gà thịt Lương Phượng 1 ngày tuổi, được chia làm 8 nghiệm thức thí nghiệm với 36 lần lặp lại (5 gà/ô). Thời gian thí nghiệm từ 1 ngày tuổi đến khi xuất chuồng (12 tuần tuổi). Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác biệt về khối lượng và tăng trọng ngày của gà giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi, ở lô NT1 gà có tăng trọng ngày cao hơn so với các nghiệm thức thay thế ngô bằng thóc với các tỷ lệ khác nhau trong khẩu phần (P<0,01). Hoàn toàn có thể thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần thức ăn cho gà thịt lông màu giai đoạn 4 -12 tuần tuổi với tỷ lệ thay thế từ 15 - 60 % thóc, trong đó tỷ lệ thay thế 30% thóc có xu hướng cải thiện tăng trọng, lượng thức ăn tiêu thụ và hệ số chuyển hóa thức ăn so với NT1 (P<0,01).

Từ khóa: thóc, gà thịt lông màu, tốc độ tăng trưởng.

Chi tiết

Ảnh hưởng của việc thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần nuôi gà thịt Lông Màu

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn