Ảnh hưởng của tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt

TÓM TẮT

Kết quả đề tài „Nghiên cứu kỹ thuật nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt ở miền Đông Nam Bộ“ (2008 - 2010) đã bước đầu xác định mật độ năng lượng khẩu phần vỗ béo phù hợp là 2.500Kcal/kg VCK. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ giới hạn đối với bò có độ tuổi đưa vào vỗ béo là 13 và 15 tháng cũng như hàm lượng protein ở mức khá thấp (120g/kg VCK), từ đó tăng trọng chỉ đạt ở mức khoảng 800g/con/ngày. Thí nghiệm này được tiến hành trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm „Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt“ (2012-2014). Mục đích của thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của các độ tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein khẩu phần ở mức cao hơn đến hiệu quả vỗ béo. Một thí nghiệm 2 yếu tố đã được thiết kế với 9 lô, mỗi lô có 5 bò đồng đều nhau về khối lượng lúc bắt đầu thí nghiệm ở các nhóm tuổi giống nhau. Yếu tố thứ nhất là tuổi đưa vào vỗ béo gồm 16, 18 và 20 tháng, yếu tố thứ hai là hàm lượng protein khẩu phần gồm 125, 130 và 135g/kgVCK. Bò được nuôi cá thể và vỗ béo trong thời gian 90 ngày. Bò thí nghiệm được cho ăn tự do khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) với mật độ năng lượng là 2.500Kcal/VCK và hàm lượng protein được điều chỉnh theo thiết kế thí nghiệm. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm tăng trọng và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của bò. Kết quả cho thấy, đối với chỉ tiêu tăng trọng, không có sự ảnh hưởng của tháng tuổi đưa vào vỗ béo (P>0,05), nhưng có sự ảnh hưởng của hàm lượng protein khẩu phần (P<0,05) và có sự tương tác giữa 2 yếu tố thí nghiệm (P<0,05). Kết hợp với chỉ tiêu chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng, thí nghiệm đi đến kết luận là: (i) Đối với bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt, tuổi đưa vào vỗ béo có thể từ 16 đến 20 tháng. Tuy nhiên, vỗ béo lúc 16 tháng tuổi sẽ giảm được chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng; (ii) Với mật độ năng lượng khẩu phần vỗ béo khoảng 2.500Kcal/kg VCK, hàm lượng protein thô cần ở mức từ 130 đến 135g/kgVCK sẽ cho hiệu quả vỗ béo tốt nhất; (iii) Tăng trọng đạt cao nhất lúc 40-50 ngày sau khi bắt đầu vỗ béo và sau đó giảm dần nên thời gian vỗ béo tốt nhất chỉ nên là 90 ngày.

Keywords: dairy bulls, fattening, age, crude protein, TMR, daily weight gain

Chi tiết

Ảnh hưởng của tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn